top of page

תחומי התמחות 

 • תכנון עתיד הפרט, המשפחה ועסקיה

 • תכנון הבעלות והניהול והתאמתם לחזון וצרכי העסק והמשפחה

 • המשכיות בין דורית (בשונה מהעברה בין דורית)

 • הכשרת בני משפחה כבעלים ומנהלים 

 • התווית תהליכי השתלבות והיפרדות

 • תכנון פילנתרופיה משפחתית ואחריות תאגידית בעסק

תחומי התמחות

 • זיהוי הערכים המשפחתיים והעסקיים

 • ניסוח אמנה משפחתית

 • בניית מוסדות משפחתיים

 • הסכמות וניסוח כללים להעסקת בני משפחה

 • תכנון דרכי ההורשה וניסוח צוואה

 • פתרון קונפליקטים

 • חניכת והכשרת הדור הצעיר

 • נהול תרומות, עשיה ציבורית משפחתית ופילנתרופיה

במשפחה
 • התמקצעות של בני המשפחה בתחומי העסק בין אם יהיו במעגל הניהול ובין אם יהיו רק במעגל הבעלות

 • מינוי מנהלים שאינם בני משפחה

 • הגדרת תפקידים

 • בניית מוסדות ומבנים ארגוניים

 • הקמת ותפעול דירקטוריון: בני משפחה וחיצוניים

 • ניסוח אמנות ותקנונים

 • יחסי עבודה בין בעלים לשכירים

 • אחריות תאגידית חברתית

בעסק
הפרט
 • בניית מסלול קריירה

 • הכשרה לבעלות

ייעוץ לעסק משפחתי
bottom of page