top of page

מעגלי העבודה

עסקים משפחתיים משלבים בין עולמות שונים במהתום: עבודה ,משפחה והיחיד. יש לסנכן בניהם באופן שיביא לידי ביטוי את היתרונות של כל אחד מהם. 
1. מעגל הבעלות על העסק

מי במעגל: המשפחה לדורותיה. בני משפחה המחזיקים בבעלות בפועל ואלה שעתידים להשתתף בבעלות.

במה עוסק המעגל:

 • במהות וייעוד הבעלות מנקודת המבט של הפרט ושל העסק . הדיון נע בין מימוש עצמי בצד אחד של הסקלה לבין נכס מניב כהשקעה מתוך סל הנכסים המשפחתי בצד השני שלה.

 • בשאלות זהות כמו ME OR MINE, העסק כמורשת משפחתית, 

 • קביעת וחלוקת מבנה הבעלות.

 • ממשקים בין המשפחה ומנהלים שכירים בעסק, מקומו ותפקידו של הדירקטוריון המשפחתי ועוד ...

2. מעגל ניהול העסק

מי במעגל: סגל מנהלי החברה, בין אם הם בני משפחה, או עובדים שאינם בני המשפחה.

במה עוסק המעגל:

 • ניהול העסק על כל רבדיו, מבניית והובלת האסטרטגיה ועד להוצאתה היום יומית לפועל.

 • גיבוש ערכים ותרבות ארגונית של העסק בהלימה לאלו של המשפחה.

 • הגדרת האורגנים השונים בעסק על פי צרכי העסק ומורכבותו.

 • המשפחה / מועצה משפחתית – כאסיפת בעלי מניות.

 • דירקטוריון

 • מנכ"ל

 • הנהלה

 • הגדרת התפקידים, ממשקי העבודה, סמכויות אישור וקווי דיווח בין האורגנים השונים.

3. מעגל המשפחה

מעגל זה מרכזי. הוא שמביא את עוצמות העמידות או הפירוק של המשפחה וכתוצאה מכך את יכולתה להוביל את העסק.

מי במעגל: משפחת המוצא, המשפחה החדשה, בני זוג וילדים, על דורותיהם.

במה עוסק המעגל:

ברגשות, ביצרים הקשורים בבכורה, בבחירה, בתחושת שייכות, בצורך בהכרה, בפצעי הילדות .. בהמשכיות בין דורית.

במחויבות השונה והמשתנה לעסק, למשפחה ליחיד ולמתחים ביניהם.

בהבחנה בין התפקיד והסמכויות בעסק לתפקיד ולסמכויות במשפחה ובשאלת  היכולת לבחור ולנוע בחופשיות בין התפקידים והסמכויות בזירות השונות.

היחסים בין בני המשפחה - הורים ילדים , אחים, משפחה מורחבת ..  סגנונותיהם ושאלת הסמכות (הורית  מול ניהולית )

4. נקודת המבט של היחיד

כמו במעגל המשפחתי גם מעגל זה מביא את עוצמות העמידות או הפירוק של המשפחה וכתוצאה מכך על בעלותה על העסק.  

מי במעגל: בני המשפחה כיחידים וכפרטים.

במה עוסק המעגל:

 • נקודת המבט של היחיד

 • זהות ומימוש עצמי

 • מניעים לעבודה בעסק - ממחויבות לנוחות. האם פלטפורמה להתפתחות.

 • תגמול והכרה – כולל תפקיד ומקום בעסק ובמשפחה.

כל אחד מן המעגלים הללו מורכב ורב פנים. כך גם השונות בין המעגלים המדברים שפות שונות (בעסק - רווח והפסד, יצירת ערך, ביצועים, מדדי יעילות, צמיחה. במשפחה – אהבה, הכרה, שייכות, אחריות , מימוש, היטמעות...) זוהי התמודדות עם סוגיות מורכבות הנוגעות לעולמות המקבילים, משיקים, מתנגשים בהם מתנהלים חי העסק וחיי המשפחה. כמו בקובייה הונגרית לעיתים שינוי באחד המעגלים גורר בהכרח שינוי במעגל האחר ולא תמיד בכיוון הרצוי (לעיתים שינוי חיובי ומקדם באחד עלול להיות שינוי תוקע או מערער באחר..) עבודת היועץ לעסקים משפחתיים מחייבת לפיכך ראייה מערכתית, רב תחומית, ויכולות מקצועיות גבוהות בממשקי עבודה שונים.
מעגלי הייעות לעסקים משפחתיים
bottom of page