top of page

שלבי העבודה

שלב ראשון: מיפוי ואבחון – מטרתו לעזור למשפחה להכיר ולמפות את משאביה ולזהות את ההשפעות הצולבות בין העסק והמשפחה.

נערך באמצעות שאלונים, ראיונות, ומפגשים משותפים.

שלב שני: הגדרה – הגדרת רצונותיה וציפיותיה של המשפחה מהבעלות על העסק, וניסוח של מטרות ויעדים קצרי וארוכי טווח. הגדרת ההצלחה במונחי העסק, המשפחה והיחיד.

שלב שלישי: תכנון – מטרתו לתכנן לארגן ולמסד את העסק באופן שיבטיח את  מימושם  המיטבי של: העסק, המשפחה וכל אחד מבני המשפחה.ניסוח משותף של הדרך, כתיבת תכנית העבודה, הכנסתה ללוחות זמנים ויציאה לדרך.

שלב רביעי: ליווי ביצוע התוכנית.

מיכל בר אילן ירושלמי ייעוץ לעסקים משפחתיים
bottom of page