top of page
בר-אילן ייעוץ לעסקים משפחתיים

לעזור לעסק ולמשפחה לזהות את משאביהם ועוצמותיהם. לרתום את המשאבים והעוצמות לבניית העסק והמשפחה באופן שיאפשר המשכיות בין דורית מיטבית לעסק, צמיחה ומימוש של המשפחה ושל כל אחד מבני המשפחה, בראיה חברתית רחבה.

מיכל בר אילן ירושלמי ייעוץ לעסקים משפחתיים
היעוד שלנו

ייחודו של תחום הייעוץ לעסקים משפחתיים, לעומת ייעוץ ארגוני או עסקי, נובע מההשפעות הצולבות של העסק והמשפחה ומהנגיעה במעגלי עשייה וזהות שונים:

 • מעגל הבעלות על העסק.

 • מעגל הניהול של העסק.

 • מעגל המשפחה.

 • וכל אלה מנקודת המבט של היחיד.

מיכל בר אילן ירושלמי ייעוץ לעסקים משפחתיים

עבודה עם עסקים משפחתיים ומשפחות בעלות עסקים מחייבת: ראיה הוליסטית פנורמית, עבודה במרחבי עבודה מרובים, דיבור "מרובה שפות"- עסקית, כלכלית, ארגונית, חברתית, משפחתית, זוגית, ואישית.

 • תכנון עתיד הפרט, המשפחה ועסקיה
 • תכנון הבעלות והניהול, והתאמתם לחזון וצרכי העסק והמשפחה
 • המשכיות בין דורית (בשונה מהעברה בין דורית)

 • תכנון פילנתרופיה משפחתית ואחריות תאגידית בעסק

 • התווית תהליכי השתלבות והיפרדות

 • ניסוח אמנה משפחתית

 • בניית מועצה משפחתית

 • בניית דריקטוריון משפחתי

 • ניסוח צוואה

 • הכשרת בני משפחה כבעלים ומנהלים

 • הכשרת בני המשפחה לחיים בשפע

מיכל בר אילן ירושלמי ייעוץ לעסקים משפחתיים
bottom of page